Verschillende leuke spellen om je lessen mee te verrijken:

Leuke spellen om je lessen te verrijken:


De spellen kun je bestellen bij Kwaliteitenspel.nl


KWALITEITENSPEL
 kwaliteitenspel1

Thema: Wie ben ik?’ Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te krijgen op de vraag: Wie ben ik?

Door het spelen van het Kwaliteitenspel kunt je een antwoord vinden op vragen als:
• Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
• Hoe zien anderen mij?
• Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?

* KENNISMAKINGSSPELkennismakingspel

Thema: Leer elkaar op een verrassende manier
(nog) beter kennen’

Een leuke en uitnodigende kennismaking in een groep of team werkt erg stimulerend. Dit spel is niet alleen geschikt voor uiteenlopende werksituaties, maar ook voor de familie- of vriendenkring. Als u elkaar al kent, kunt je met dit spel nieuwe kanten van anderen ontdekken.

 

* VAARDIGHEDENSPELvaardighedenspel

‘Thema: Wat kan ik?’

De invalshoek bij dit veelzijdige communica-tiespel is de vraag: Wat kan ik?

Het Vaardighedenspel kan in vrijwel alle werk- en privé-situaties worden gebruikt om op een speelse manier de wijze van functioneren en communiceren te bespreken én te verbeteren.  Het spel is dan ook bestemd voor iedereen die
zich met communicatie bezig houdt.

* WAARDEN- EN NORMENSPELnormen-en-waarden

‘Thema: Wat vind ik belangrijk?’

De bedoeling van dit spel is je met anderen in gesprek te brengen over waarden en normen.

TOELICHTING

Het Waarden- en Normenspel bestaat uit 140 kaarten, verdeeld over 3 groepen:

Waarden – Centrale vraag: Wat is voor mij als persoon of voor ons als organisatie richtinggevend voor ons handelen? Bijvoorbeeld:  rechtvaardigheid, integriteit, duurzaamheid en solidariteit.

Thema’s – Geven terreinen weer waarop  waarden concreet tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Voorbeelden: leidinggeven, opvoeding, media en politiek.

Normen – Kernvraag hierbij: Welke gedragsregels zijn gewenst of ongewenst in  groepen? Voorbeelden van groepsnormen: ‘je moet jezelf zien te redden’ en ‘je mag fouten maken’. Met bovenstaande groepen
kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie spelen.

* GEVOELSWERELDSPELgevoelswereld

‘Centrale vraag: Wat voel ik?’

De bedoeling van dit spel is je met anderen in gesprek te brengen over de wijze waarop je situaties, mensen of een organisatie ervaart.  Als gevolg daarvan zult u niet alleen bewuster worden van jezelf, maar kunt u ook anderen
beter gaan begrijpen.

 * EIGEN WIJSHEDEN SPELeigen-wijsheden spel

 Citaten kunnen je helpen bewust te worden van de wijze waarop je tegen bepaalde onderwerpen of het leven als geheel aankijkt. Op deze manier helpen ze je je  eigen wijsheid te ontdekken.

De bedoeling van dit spel is u op speelse wijze met anderen in gesprek te brengen over de manier waarop je tegen onderwerpen als ‘communicatie’, ‘verandering’ of ‘leiderschap’ aankijkt. Daarnaast nodigt dit spel je uit door middel van prikkelende vragen deze onderwerpen te koppelen aan je persoonlijke ervaringen.

Het ‘Eigen Wijsheden Spel’ bestaat uit 144 kaarten. Op de voorzijde van de kaarten staat een citaat, op de achterzijde een vraag, gekoppeld aan het citaat.  Je kunt ook heel goed alleen met de vragen of alleen met de citaten werken.

* INSPIRATIEIESPELinspiratiespel

Het ‘Inspiratiespel’ geeft richting bij het beantwoorden van de vraag: Wat wil ik? Het spel bestaat uit 140 kleurrijke kaarten, verdeeld over 4 groepen:

1. Activiteiten. Helpen na te denken over vragen als: Waar ben ik graag mee bezig? Waar krijg ik energie van?
2. Inspiratiebronnen. De kernvraag hierbij is ‘Waar haal ik mijn inspiratie vandaan?’
3. Voorwaarden. Hierbij gaat het om de vraag: Wat heb ik nodig om effectief en prettig te kunnen functioneren?
4. Belemmeringen. De centrale vraag hierbij is ‘Welke gedachten belemmeren mij om activiteiten die me inspireren te verwezenlijken?’

Met bovenstaande groepen kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar spelen.

Oefeningenboek voor groepen

oefeningenboek voor groepenHet ‘oefeningenboek voor groepen’ beschrijft honderdenvijftig kortdurende oefeningen. Via een zoeksysteem kan eenvoudig die oefening gekozen worden die het best aansluit bij het doel, het proces, de cultuur en de sfeer van de groep op een bepaald moment.

Ik vind het echt een super handig boek, zeer geschikt voor werken met therapie,-opleidings,-trainings en andersoortige groepen.
Het zijn kortdurende oefeningen (de oefeningen duren niet langer dan een half uur). De oefeningen zijn uitermate geschikt om op een snelle en efficiente manier situaties te verhelderen of de groep vertrouwd te maken met met een bepaald thema.
Het oefeningenboek voor groepen
Lex mulder& Wicky Voors& Herma Hagen
ISBN: 90-14-03950-6  

Het gaat steeds beter

Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk

<br Wanneer het om onderwijs en opleiden gaat, kunnen er verschillende meningen bestaan, maar over één ding zijn docenten het over het algemeen eens: deelnemers leren pas als ze iets doen. Wanneer leerlingen iets willen leren, moet er inspanning geleverd worden.
Dit boek biedt 130 werkvormen om die inspanningen bij leerlingen op te roepen, stuk voor stuk werkvormen die leren tot avontuur maken.

Het is voor mij een onmisbaarboek: De activerende werkvormen zorgen ervoor dat ik een goede balans weet te vinden om leerlingen te activeren en hun leerproces te bevorderen. Het geeft mij als docent handvatten om dit proces te weeg te brengen.

De werkvormen zijn ingedeeld in vijf soorten: ijsbrekers, spelvormen, discussievormen, werkopdrachten en docentgecentreerde werkvormen. De werkvormen zijn overzichtelijk ingedeeld en voorzien van voorbeelden uit de praktijk van de auteurs.

Het gaat steeds beter! Is uitermate geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met welke vorm van onderwijs dan ook.
Het boek het gaat steeds beter is een aanwinst voor iedereen die zich bezig houdt met onderwijs!!!

Het gaat steeds beter:
activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk

Auteur: Willy van der Heide, Bijkerk, L. van der & L. Bijkerk
ISBN: 90-313-47337

Leren in vijf dimensies

leren in vijf dimensies

Zoals elke docent behoort te weten is leren is een complex proces. Op basis van leerpsychologisch en onderwijskundig onderzoek op breed terrein zijn inmiddels inzichten gegroeid die voldoende aanleiding geven om de onderwijspraktijk kritisch tegen het licht te houden.

De Amerikaanse onderzoeker Robert J. Marzano heeft een praktisch en bruikbaar model naar mijn mening ontworpen. Hij geeft hierin nieuwe inzichten uit de leertheorie vertaald naar praktische instrumenten waarmee een docent, en leerlingen aan de slag kunnen. Het model onderscheidt zich in vijf dimensies, die samen complexe leerprocessen beschrijven: motivatie, het verwerven en integreren van nieuwe kennis, het verdiepen en verbreden van kennis, de toepassing van kennis in betekenisvolle situaties en reflectie.

Het boek leren in vijf dimensies is voor mij een belangrijk hulpmiddel om activerende en didactische werkvormen te ontwikkelen. Daarnaast bevat dit boek waardevolle ideeën voor docenten die hun onderwijs willen baseren op het natuurlijk leren; gericht op onderzoekend leren en de afwisseling tussen directe instructie en begeleiden van zelfstandig leren.
Als docent krijg je op scholen steeds meer te maken dat de moderne didactiek centraal staat niet meer de leerstof maar de ontwikkeling van de leerling. Hun eigen leerproces is van essentieel belang.

Ik vind het een belangrijk en waardevol boek die je als docent handvatten geeft over de praktijk van lesgeven. De strategieën die in het boek besproken worden hebben allemaal betrekking op activerend lesgeven. Het gaat erom dat leerlingen actief betrokken worden bij het onderwijs en hun eigen leren!

Leren in vijf dimensies; moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs.
Marzano, R en Miedema, W.Koninklijke van Gorcum. 2005
ISBN: 978-90-232-4129-4

Het didactische werkvormenboek

Het didactische werkvormenboek / druk 8In dit boek staan didactische werkvormen centraal.  Als docent is het altijd weer de vraag welke werkvormen je wilt gaan inzetten om je lesdoelen te behalen. Daarbij moet de gekozen werkvorm niet alleen aansluiten op het onderwerp, maar rekening houden met  de verschillen tussen leerlingen. In dit boek  staat een grote diversiteit aan werkvormen. Het didactische werkvormenboek biedt daarvan een overzicht en legt het verband met de theorie.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel biedt belangrijke achtergrondinformatie. Zo komt de relatie tussen didactische werkvormen en pedagogisch handelen aan bod, en wordt besproken welke werkvormen op welk moment het beste kunnen worden ingezet.

Deel twee geeft vervolgens een uitgebreid overzicht van de verschillende soorten didactische werkvormen. Deze worden stuk voor stuk beschreven en toegelicht, waarbij telkens zowel de sterke als de zwakke kanten van de betreffende werkvorm worden benoemd.

Het didactische werkvormenboek is bedoeld voor alle HBO-studenten die in loopbaan te maken krijgen met lessituaties. Het boek is met name  toegespitst op de diverse lerarenopleidingen.
Daarnaast is het boek ook geschikt voor studenten onderwijskunde en onderwijspedagogiek.

Op zoek naar afwisseling in werkvormen en nieuwe ideeën? Dit is een inspirerend boek met volop nieuwe werkvormen,  zeer nuttig voor gebruik in de praktijk. Voor mij een onmisbaar boek! Echt een aanrader.

Het didactische werkvormenboek
Piet hoogeveen en Jos Winkels
ISBN: 978-90232-4067-9